IZRADA MARKETING PLANOVA

IZRADA MARKETING PLANOVA

Šta je marketing plan?

Velika ideja nema smisla ako ne možete da nađete kupce. Pažljivo osmišljeni i logični finansijski projekti su irelevantni ukoliko niko ne kupuje vaše proizvode/ne koristi vaše usluge. Razmišljajte o Marketing planu kao o putnoj mapi koja vam pomaže da postavite i realizujete ciljeve i da ostanete na pravom kursu.
Marketing plan je pisani dokument ili nacrt na osnovu kojeg se sprovode i nadziru marketinške aktivnosti u preduzeću ili organizaciji. On predstavlja mapu puta za marketinško djelovanje u određenom vremenskom periodu u budućnosti.

Plan marketinga sadrži detaljno razrađene strategije i programe marketinga radi postizanja ciljeva na određenom tržištu tako da predstavlja glavni instrument za usmjeravanje i koordinaciju marketinških aktivnosti.

Marketing plan služi nizu svrha:

 • Daje “putokaz” za sprovođenje strategije preduzeća i ostvarenje ciljeva
 • Pomaže pri upravljačkom nadzoru i praćenju sporovođenja strategije
 • Obavještava nove učesnike u planu o njihovim ulogama i zaduženjima
 • Specificira način alokacije resursa
 • Stimuliše razmišljanje i poboljšava upotrebu resursa
 • Dodjeljuje odgovornost, zadatke i vremenski raspored
 • Omogućava učesnicima da budu svjesni problema, šansi i prijetnji

Struktura marketing plana

Šta je proizvod ili usluga? Detaljan opis pozicije proizvoda/usluge na tržištu.

1.Situaciono okruženje

 • Tražnja i trendovi u tražnji
 • Socijalni i kulturološki faktori
 • Demografske karakteristike
 • Ekonomski i poslovni uslovi
 • Politički uslovi
 • Zakoni i pravna regulativa

2. Neutralno okruženje

 • Finansijsko okruženje
 • Vlada
 • Mediji
 • Posebne grupe iz okruženja zaintersovane za konkretno poslovanje

3. Konkurencija

 • Opis glavnih konkurenata, njihovih proizvoda, planova, iskustava, know how-a, finansija, resursa, srategije, snaga, slabosti.

4. Unutrašnje okruženje

 • Opis sopstvenih proizvoda, planova, iskustava, know how-a, finansija, resursa, snaga, slabosti.

Opis ciljnih segmenata, njihovih demografskih, psihografskih, geografskih, biheviorističkih karakteristika, veličine.

Analiza svih problema i šansi i jasno definisanje konkurentnih prednosti.

Precizno definisanje svih marketing ciljeva (obim prodaje, tržišni udeo) i vreme za koje ih treba realizovati.

Razmatranje različitih alternativa i izbor one koja je odgovarajuća.

Opisati kako će konkretna marketing strategija biti primenjena, kroz proizvod, cijenu, promociju, distribuciju i druge taktičke varijable. U ovom i prethodnom dijelu uvjek bi trebalo naglasiti očekivanja u vezi sa reakcijom konkurencije, kao i koje će se akcije preduzeti da se izbjegnu sve prijetnje, a iskoriste sve prednosti.

Proračun finansijskih pokazatelja (break-even analiza – prelomna tačka rentabilnosti, tok gotovine ili cash-flow, troškovi).

Sumiranje prednosti, troškova, profita i konkurentnih prednosti konkretnog plana i procjena uspješnosti plana.

Dodati sve informacije podrške koje su smatrane kao relevantne.

Zašto nama povjeriti izradu marketing plana?

Otvorenost i dinamičnost savremenog tržišta doprinijela je da marketing postane jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija poslovna funkcija. Sva preduzeća danas ulažu značajna sredstva u marketing, kako bi se približili svojim kupcima i diferencirali od konkurencije.

Efikasan marketing je ključ uspjeha na tržištu, jer se marketinške greške danas skupo plaćaju. Izaberite pogrešnu strategiju, neadekvatan kanal komunikacije sa tržištem ili nerazumljivu promotivnu poruku u svojoj kampanji – i osjetićete to na svojoj prodaji. Ponovite to više puta – i dovešćete u pitanje opstanak svoje firme.

Upravo zbog toga, marketingu se danas više ne može pristupati amaterski i oslanjati se na improvizaciju. Sve marketinške aktivnosti potrebno je pažljivo osmisliti i isplanirati, kako bi se postigao željeni rezultat. Aktuelna ekonomska kriza doprinijela je smanjivanju budžeta marketinga, pa se raspoloživa sredstva moraju veoma efikasno koristiti.

 

Naš tim stručnjaka posjeduje sva potrebna znanja, kao i veliko iskustvo u oblasti marketinga. Pomoći ćemo vam da ojačate svoju poziciju u odnosu na konkurenciju, uspješno uvedete nove proizvode na tržište, efikasno realizujete vaše marketinške kampanje i optimalno rasporedite vaš marketing budžet.

Naši zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta naših usluga. Pogledajte naše reference!

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati i putem online kontakt forme. Na sve poruke i mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku !

BS CENTAR - KONTAKTIRAJTE NAS